Tavuk kumesim 2019-05-15

Ataks Tavuk (atak-s) ırkı Ankara Araştırma da (tae) geliştirilen verimi yüksek yumurta ırkı ve bahçe tavuğu dur.

Tavuk araştırma nın uzun zaman ıslah çalışmaları sonuçu tescillenen Türkiye nin  yumurtalık tavuk ırkı dır.

Ataks Tavuk ortalama 18/20. haftasında yumurtaya girmekte dir.Bu salma tavukçuluk ta 19 ila 21 hafta olarak değişebilmekte dir.

Ataks tavuk genel anlamda doğal yumurta üretimi salma tavukçuluk ve organik yumurta üretimi için ülkemizde kullanılmakta dır.

Ataks Tavuk tam bir bahçe tavuğu ve aktif yapıya sahip olduğu için salma tavukçuluk ta verimli sonuçlar elde edilmekte dir.

Ataks Tavuk

Ataks Tavuk ları salma tavukçuluk doğal yumurta üretiminde yıl yıl da ortalama 250/270 adet yumurta verimi vermekte dir.Bu verim miktarı bakıma iklim şartlarına göre de değişmekte dir.

Ataks Tavuk alırken en çok dikkat edilmesi gereken konu ise 1. kan olması dır.Her siyah tavuk ataks tavuk anlamına gelmez.1. kan olmadıkça gerçek ataks verimi ve özelliklerini alma şansı yok tur.

Ataks Tavuk (atak-s) un yumurta rengi krem ,açık kahve,pembemsi karışık renklerde dir.

Ataks Tavuk un günlük yem tüketimi 120/125 gr dır.

Ataks Tavuk ları ortalama yumurta ağırlıkları 64/70 gr dır.

Veteriner kontrolünde yetiştirilen Ataks Yarka lar 1. kan olarak profösyönel kümeslerimizde tüm kontrolleri yapılarak yetiştirilmekte dir. 

13083129_1721690294774008_7335412252749220501_n

 ARAŞTIRMA 1

Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2008 Cilt:18-2
113
  ATAK-S YUMURTACI TAVUK HİBRİTİNİN ÇUKUROVA (ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ)
KOŞULLARINDA PERFORMANSININ SAPTANMASI*
Determination Of Performance Of Layer Hybrid Atak-S
Under Cukurova Conditions ( The Research And Experimental Farm In
Agricultural Faculty Of Cukurova University)
Eyüp YİĞİTOĞLU Ahmet TESTİK
Zootekni Anabilim Dalı Zootekni Anabilim Dalı
ÖZET
Bu çalışma, Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen
Atak-S yumurtacı hibritinin Çukurova Bölgesi’nde (Çukurova Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tavukçuluk Araştırma ve Uygulama Çiftliği koşullarında) performansını
saptamak amacıyla yapılmıştır.
Araştırma materyali hayvanların 18 haftalık yaşa kadarki canlı ağırlıkları,
ölüm oranları, yem tüketimleri belirlenmiştir. Canlı ağırlık ortalama değeri, 18. hafta
sonunda 1413.6±13.35 g olarak saptanmıştır. Hayvanların onsekizinci hafta
sonuna kadar toplam yem tüketimleri ortalaması 5.715 g, yemden yararlanma
oranı ise 4.04 olarak bulunmuştur.
Cinsel olgunluk yaşı 150 gün, cinsel olgunluk ağırlığı 1664.1±8.53 g olarak
saptanmıştır.


ABSTRACT
This study was conducted to determine performance of layer hybrid
(Atak-S) which is developed in Ankara Poultry Research Institute in Cukurova
region ( under the conditions of the poultry research and experimental farm in
Agricultural Faculty of Cukurova University ).
The body weight and feed consumption of the research material animals,
mortality of the animals were determined during the 18th week. At the end of 18th
week, the average body weight were found 1413.6±13.35 g. The avarage feed
consumption and the feed conversion efficiency of the animals were found 5.715 g
and 4.04 respectively at the end of 18th week.
Sexual maturity age and weight were determined 150 days and
1664.1±8.53 g respectively.
Keywords: Atak-S, brown layer, hybrid, performance

*Yüksek Lisans Tezi-MSc.ThesisÇ.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2008 Cilt:18-2
114
Giriş
Tavukçulukta son 50-60 yılda yumurta üretimi ile ilgili meydana gelen en
önemli değişimlerden biri iki verim yönlü ve hatta tek verim yönlü standart tavuk
ırklarının yerini ticari hibritlerin almasıdır(Erensayın, 2000a). Dış kaynaklı olarak
çok sayıda yumurtacı ve etçi hibritler geliştirilmiş ve Ülkemizde bu hibritler yaygın
olarak kullanılmaktadır(Türkoğlu ve ark., 2004). Hibrit materyallerin yurt dışından
ithal edilmesi tavukçuluğumuza bir canlılık getirmiş olsa bile bazı tavuk
hastalıklarının (G.R.D., Marek, Laringo Traheitis, Gumboro vs) Ülkemizde ortaya
çıkması, damızlık temininde dışa bağımlılık gibi sakıncalarını meydana
getirmiştir(Erensayın, 2000b).

78kllhljhbl


Yumurta tavukçuluğu konusunda planlı ıslah ve yerli hibrit ebeveynleri elde
etmeye yönelik çalışmalara 1960 yılının sonlarında başlanan Ülkemizde,
1970’lerde dış kaynaklı hibrit ebeveyn soylardan faydalanıldığı ifade
edilmiştir(Düzgüneş ve ark., 1982). 1995 yılında Kanada’dan getirilen 6’sı
kahverengi yumurtacı, 4’ü beyaz olmak üzere toplam 10 saf tavuk hattı üzerinde
Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü(TAE) tarafından yürütülen çalışmalar
neticesinde Atabey, Atak ve Atak-S adlı yerli ticari yumurtacı hibritleri
geliştirilmiştir.

IMG-20150612-WA0019


Uzun vadeli ulusal çıkarlarımız dikkate alındığında damızlık materyal
ihtiyacının yurt içinden karşılanması, yumurta yönlü yerli hibritlerimizin
performansının yükseltilmesi, kapasite ve üretim düzeylerinin artırılması, yapılacak
çalışmalara özel sektörlerin de katılımının sağlanması son derece önemlidir.
Ülkemiz tavukçuluğunun ilerlemesi için hibrit materyallerin verim
performanslarının yetiştiriciler tarafından mukayese edilebilmesinde Rastgele
Örnekleme Test-RÖT(Random Sample Test) çalışmalarının yapılması ve
sonuçlarının yayınlanması gerektiği ifade edilmiştir(Testik, 1982).
Albada (1971), tavukçuluğu gelişmiş ülkelerin tavukçuluk alanında ileri
ıslah düzeylerine ulaşmalarında ve üretim etkinliklerinin artmasında Rastgele
Örnekleme Testlerinin önemli katkıları olduğunu belirtmiştir.
Hartmann (1973), yapılan çalışmalarda daha sağlıklı sonuçların alınması
açısından test yerlerinin artırılmasının, testlerin yıllara göre tekrarlanmasından
daha etkin olacağını ifade etmiştir.
Düzgüneş (1979), genotip ve çevre interaksiyonunu önemli derecede
ortadan kaldırmak için ya çevre koşullarına uygun reaksiyon gösteren genotiplerin
seçilmesi, ya çevre koşullarının iyileştirilmesi ya da her iki şartın yerine getirilmesi
gerektiğini belirtmiştir.
Hanumaiah ve ark. (1976), Rhode Island Red kahverengi yumurtacı tavuk
ırkında cinsi olgunluk yaşını 199 gün, cinsel olgunluk ağırlığını 1960 g olarak,
beyaz Leghorn x Rhode Island Red melezlerinin ise cinsi olgunluk yaşını 159 gün,
cinsel olgunluk ağırlığını 1622 g olarak bildirmişlerdir.
Düzgüneş ve ark. (1982), özel sektör koşullarında yerli kahverengi, yerli
beyaz ve dış kaynaklı kahverengi yumurtacı hibritlerle yaptıkları test çalışması
sonucunda her genotip için yaşama gücü değerlerini sırasıyla 0-8 haftalarda 98.53,
96.78, 98.87; 9-22 haftalarda ise 97.83, 98.27, 98.09 olarak belirtmişlerdir.Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2008 Cilt:18-2

IMG-20160419-WA0013


115
Ülkemize Kanada’dan getirilmiş olan Rhode Island Red-1, Rhode Island
Red-11, Barred Rock-1, Barred Rock-11, Colombian Rock ve Line-54 adlı
kahverengi yumurtacı hatlarda 18.hafta sonu canlı ağırlık değerleri sırasıyla
1730.0, 1710.0, 1868.0, 1860.0, 1850.0 ve 1710.0 g olarak; Black Line, Brown
Line, Blue Line ve Maroon Line adlı beyaz yumurtacı hatlarda ise sırasıyla 1365.0,
1350.0, 1360.0 ve 1352.0 g olarak belirtilmiştir(Göğer, 1996).
İpek ve ark. (1998), kahverengi ve beyaz yumurtacı hibritlerin işletme
koşullarında bazı özelliklerinin saptanmasıyla ilgili olarak (0-20) haftalık yaş
döneminde kahverengi yumurtacılarda 8.57 kg/piliç yem tüketimi, %5.23 oranında
ölüm; beyaz yumurtacılarda ise 7.93 kg/piliç yem tüketimi, %3.31 oranında ölüm
belirlemişlerdir. Aynı araştırıcılar, %5 yumurta verim düzeyine ulaşma yaşını
kahverengi yumurtacılarda ortalama 148.11 gün, beyaz yumurtacılarda ortalama
145.55 gün olarak saptamışlardır.
Başpınar ve ark. (2003), Brown Nick, Isa Brown ve Tetra SL kahverengi
ticari hibritlerini kullandıkları çalışmada 18. hafta sonundaki canlı ağırlık
ortalamalarını sırayla 1481.4±12.4g, 1517.1±8.23g ve 1514.2±10.60g; (%) ölüm
oranlarını 2.81, 1.75, 1.50 olarak bildirmişlerdir. Yine aynı araştırıcılar %5 verim
yaşlarını sırasıyla 132 gün, 130 gün, 138 gün; 0-18.hafta toplam yem tüketimlerini
6857.50g, 6826.25g, 6685.66 g olarak belirtmişlerdir.
Şekeroğlu ve Sarıca (2005), altlıklı yer ve serbest sistemde barındırılan
kahverengi ve beyaz yumurtacılarla ilgili yapmış oldukları çalışma sonunda, altlıklı
yer sisteminde %5 verim yaşını kahverengi yumurtacılarda 129.0±3.19 gün, beyaz
yumurtacılarda 141.5±1.32 gün olarak belirtmişlerdir. Aynı araştırıcılar %5 verim
canlı ağırlığı kahverengi yumurtacılarda 1471.7±25.07 g, beyaz yumurtacılarda
1364.4±23.59 g olarak bildirmişlerdir.
Fathel ve Elibol (2006), ATAE tarafından geliştirilen ATAK ve ATAK-S adlı
2 adet kahverengi yumurtacı genotip ile iki dış kaynaklı kahverengi yumurtacı
hibritin (Lohman Brown ve Nick Brown) çeşitli verim özellikleri bakımından
karşılaştırılmasına yönelik yaptıkları çalışma neticesinde cinsel olgunluk yaşını
Atak, Atak-S, Nick Brown ve Lohman Brown hibritleri için sırasıyla 154.3, 152.1,
149.2 ve 146.8 gün olarak belirtmişlerdir.
ATAE‘nin yürüttüğü çalışma neticesinde elde edilen ATAK-S yerli
yumurtacı hibritinin günlük yaşta, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ve 22. haftalarda canlı
ağırlık değerleri sırasıyla 37, 148, 385, 736, 1115, 1301, 1487, 1663 ve 1710 g
olarak belirtilmiştir. Yine aynı araştırma sonunda ATAK-S yumurtacı hibritinin
büyütme döneminde (1-20 hafta arası) yem tüketimi 6.9 kg, yaşama gücü %97-98
olarak bildirilmiştir(Anonymous, 2007).
Bu çalışmanın amacı, Atak-S yumurtacı hibritinin Çukurova Bölgesi’nde
(Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği
koşullarında) performansını saptamak, elde edilecek verilerin gelecek çalışmalara
ve yetiştiricilere rehber olmasını sağlamaktır.Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2008 Cilt:18-2
116
Materyal ve Metot
Materyal
Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü’nün geliştirdiği Atak-S yumurtacı
hibriti araştırmanın hayvan materyalini oluşturmuştur. Araştırma için ilgili kurumdan
getirilen 3600 adet civciv kullanılmıştır. Araştırma materyali Çukurova
Üniversitesi’nin kendi öz kaynaklarıyla temin edilmiştir. Yine çalışma süresince
kullanılan yemlerin tümü, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğindeki
yem ünitesi ve Üniversite’nin katkılarıyla Bölgedeki özel sektöre ait muhtelif yem
fabrikalarından sağlanmıştır.
Metot
Yapılan çalışmalar Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği
Tavukçuluk tesislerinde sürdürülmüştür. Büyütme dönemi (0-18 hafta) yerde,
yumurtlama dönemi başlangıcı (19-22 hafta) kafeslerde gerçekleştirilmiştir.
Araştırma ve çalışmalara civcivler gelmeden 1 hafta öncesini kapsayan
büyütme kümesinin temizlik ve dezenfeksiyonu, ekipmanların mevcut arızalarının
giderilmesi ile başlanmıştır. Kümese yataklık olarak ortalama %20-25 rutubet
içeren yaklaşık 5-6 cm kalınlığında olacak şekilde planya talaşı serilmiştir.
Temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş yemlik, suluk, ısıtıcı, termometre gibi alet ve
ekipmanlar kümese yerleştirilmiştir. Yem deposuna yeterince civciv başlangıç yemi
istif edilmiştir. Kümes girişine kireç ve dezenfektanlı paspas konulmuştur. Isıtıcılar
kontrol edilerek civcivler kümese gelmeden 24 saat önce civciv seviyesindeki
kümes sıcaklığının 35 0C civarında olması sağlanmıştır.
Kümesin 4 ayrı yerinde oluşturulan çevirme alanlarına deneme için getirilen
civcivler eşit şekilde yerleştirilmiştir. Civcivlere kümese yerleştirildikten sonraki ilk
24 saat içerisinde yaklaşık 18-20 0C sıcaklıkta ortalama %6’lık şekerli su verilmiştir.
Su içmeye başlayan civcivlere su verilmesinden yaklaşık 3 saat sonra yem
verilerek yem yemeleri sağlanmıştır.
Civcivler kümese alındıktan sonra civcivlerin su içmeyi, yem yemeyi
öğrenmeleri ve çevreyi tanımaları için ilk üç gün, günlük 23 saat sürekli aydınlatma
programı uygulanmıştır. Bu dönemde günlük 1 saat karanlık uygulanmasıyla da
civcivlerin karanlığa alışmaları sağlanmıştır. Büyütme döneminin 4. gününden 18.
haftanın sonuna kadar olan zaman içinde azalan gün uzunluğunda doğal
aydınlatma uygulanmıştır.
Araştırmanın 3. haftasının sonunda kanibalizmi önlemek ve yem zayiatını
azaltmak gayesiyle gaga kesimi yapılmıştır. Gaga kesimini takiben olası
kanamaları ve stresi önlemek için A ve K vitaminleri içme sularına karıştırılmıştır.
Civcivlerin kümese yerleştirilmesinden sonraki ilk hafta içinde HB1
Newcastle, ikinci hafta sonunda Gumboro ve İnfeksiyöz Bronşitis, 4. hafta içinde
Gumboro ve Newcastle La Sota aşıları yapılmıştır.
Civcivlerin kümese alınmasından başlanılarak (0-21 haftalık) dönem içinde
her 3 haftada bir ve cinsel olgunluk döneminde rastgele seçilmiş 100 adet hayvan
materyalinin canlı ağırlıkları alınarak denemeye alınan grubun belirtilen dönemlerdeki canlı ağırlık ortalaması bulunmuştur.

ARAŞTIRMA 2:

Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2008 Cilt:18-2

117
Hayvanlara büyütme döneminin ilk (0-6) haftalık döneminde % 19 Ham
Protein, 2900 Kcal/kg metabolik enerji içeren civciv yemi; (6-18) haftalık 2.
döneminde %18 ham protein, 2800 Kcal/kg metabolik enerji içeren büyütme yemi
verilmiştir. Tüketilen ve kümese gelen yem miktarları, varsa ölümler günlük olarak
kümes kayıt kartına işlenmiştir.
Deneme konusu yarkalar, 19. haftanın başında temizlik ve dezenfeksiyonu
yapılmış olan apartman tipi şeklinde düzenlenmiş 4’er katlı kafes sisteminin olduğu
kümese her kafes gözünde ortalama 4 adet tavuk olacak şekilde yerleştirilmiştir.
Hayvan materyalinin (19-22) haftalar arasını kapsayan yumurtlama dönemi
başlangıcında günlük aydınlatma süresi haftada birer saat artırılarak yumurta
verimi uyarılmıştır. Uyarma süresi 13 saate ulaştığında kademeli olarak aydınlatma
süresi artırılıp 16 saate çıkarılarak yumurtlama dönemi için sabitlenmiştir.
Tavuklara (19-22) haftalık yaşta %17 ham protein, 2750 Kcal/kg metabolik enerji
içeren yumurta başlangıç yemi verilmeye başlanmıştır.
Tavukların (19-22) haftalık yaştaki yetiştirme dönemindeki yem tüketimleri,
ölüm miktarları, kılavuz yumurta sayıları, cinsel olgunluk olarak kabul edilen %5’lik
tavuk/gün yumurta verim yaşı gibi bulgular kümes kayıt defterine günlük olarak
işlenip, bunlarla ilgili oranlar hesaplanmıştır.
Denemeye alınan tavuklara (0-6) haftalar arasında 80 civcive 1 yuvarlak
suluk, 40 civcive 1askılı tüp yemlik ve 25 adet/m2 yer; (6-18) haftalar arasında 80
piliç için 1 yuvarlak suluk, 40 piliç için 1 askılı tüp yemlik ve 12piliç/m2 yer; (18-22)
haftalar arasında ise 4 tavuk için 1 nippel suluk, her tavuk için 1 uzun yemlik (8cm)
ve 400 cm2
/tavuk yer sağlanmıştır.

IMG-20170910-WA0048
IMG-20171001-WA0037

Araştırma Bulguları ve Tartışma
Araştırmanın büyütme döneminde elde edilen ve Çizelge 1.’de açıklanan
canlı ağırlık değerleri ATAE’nin yapmış olduğu çalışmalardan elde edilen 2007 yılı
Ataks katalog değerlerinin kısmen aşağısında kalsa da bu değerlere paralellik
göstermiştir.
Çizelge 1. Büyütme döneminde ve yumurtlama dönemi öncesi canlı ağırlık
miktarları
Yaş
(Hafta)
n x±Sx Min. Max.

Günlük 100 37.4±0.36 26 46
3 100 108.3±1.61 83 172
6 100 331.8±6.40 124 451
9 100 546.1±5.54 432 672
12 100 916.9±9.65 551 1162
15 100 1235.8±15.52 917 1502
18 100 1413.7±13.35 1015 1622
21 100 1632.0± 9.27 1322 1920Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2008 Cilt:18-2
118
Yapılan çalışmada 18 haftalık yaş için elde edilen ortalama canlı ağırlık
değeri, Göğer (1996), tarafından beyan edilen beyaz yumurtacı saf hatlara ait
değerlerden yüksek çıkmıştır.
Büyütme döneminde ve yumurtlama dönemi öncesi canlı ağırlık artışındaki
değişmeler Şekil 1.’de gösterilmiştir.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
0 3 6 9 12 15 18 21
Yaş, hafta
Canlı ağırlık, g
Araştırma bulguları, g
ATAE değerleri, g
Şekil 1. Büyütme döneminde ve yumurtlama dönemi öncesi canlı ağırlık
artışındaki değişmeler
Yapılan çalışmanın 0-22 haftalık döneminde 7.617 kg yem tüketimi
belirlenmiş olup (7617g / 1664.1 g)=4.58 yt/cak hesaplanmıştır. Cinsel olgunluk
dönemi olarak kabul edilen 22. haftada tavuk-gün ve tavuk kümes yem tüketimi
480’er g olarak tespit edilmiştir. Araştırmanın 0-20 haftalar arasındaki 6.657 kg
yem tüketimi ATAE’nin yaptığı çalışmalardan elde ettiği 2007 yılı katalog
değerlerinin altında kalmıştır.
Çizelge 2. Büyütme döneminde ve yumurtlama dönemi öncesi yem tüketimleri ve
yemden yararlanma oranları
Hafta Tavuk-gün
Yem
Tüketimi(g)
Tavuk-kümes
Yem Tüketimi(g)
Ortalama canlı
ağırlıklar(g)
Yemden
Yararlanma
Oranı(yt/cak)
0-3 353 351 108.3±1.61 3.26
0-6 937 932 331.8±6.40 2.82
0-9 1639 1618 546.1±5.54 3.00
0-12 2813 2791 916.9±9.65 3.07
0-15 4314 4292 1235.8±15.52 3.50
0-18 5715 5693 1413.7±13.35 4.04
0-21 7137 7113 1632.0± 9.27 4.37Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2008 Cilt:18-2
119
Çizelge 3. Haftalara göre belirli dönemlerdeki yem tüketimleri
Hafta Tavuk-gün Yem
Tüketimi(g)
Tavuk-kümes
Yem Tüketimi(g)
0-18 5715 5693
0-20 6657 6634
0-22 7617 7594
19 462 462
20 480 479
21 480 480
22 480 480
Yapılan denemenin (6-9) haftalarında aşılama stresi, kümes içi sıcaklık ve
nispi rutubetin yüksek olması gibi faktörlerden olduğu düşünülen ölümler olmuştur.
Araştırmanın özellikle (9-22) haftaları olmak üzere diğer dönemlerindeki ölüm
oranları 2007 yılı ATAE katalog değerlerine paralellik göstermiştir. Araştırmanın
belirli dönemlerindeki ölüm oranları Şekil 2.’de sunulmuştur.
Şekil 2.’de de görüleceği üzere (18-22) haftalar arasında %0,174 ‘lük bir
ölüm oranı görülmüştür. Araştırmanın (9-22) haftaları arasında meydana gelen
ölüm oranları (%)’si; Düzgüneş ve ark. (1982) verilerinden düşük bulunmuştur.
0,01
0,1
1
10
100
Yaş, hafta
Ölüm oranı, %
Ölüm oranı, % 2,9 2,9 12,4 0,39 0,14 0,14 0,14 0,034
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15 15-18 18-21 22
Şekil 2. Büyütme döneminde ve yumurtlama dönemi öncesi belirli yaşlardaki
ölüm oranlarındaki değişmeler
Erensayın (2000b), cinsel olgunluk veya yumurtlama döneminin başlangıcı
olarak tavuk-gün esasına göre sürünün %5 yumurta verim düzeyine ulaştığı gün
olarak ifade etmiştir. Cinsel olgunluk yaşının belirlenmesinde bu kriter dikkate
alınmıştır. Araştırmanın 21-22. haftaları arasındaki 150. günde cinsel olgunluk
olarak kabul edilen %5’lik tavuk/gün yumurta verim düzeyine ulaşıldığı
belirlenmiştir.Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2008 Cilt:18-2
120
Cinsel olgunluk yaşıyla ilgili olarak yapılan araştırma sonucu, Şekeroğlu ve
Sarıca (2005); Başpınar ve ark. (2003), tarafından belirtilen verilerden yüksek
bulunmuştur. Araştırma sonucu elde edilen cinsel olgunluk yaşı, Fathel ve Elibol
(2006)’nın yerli ve dış kaynaklı hibritlerle ilgili bulgularına paralellik göstermiştir.
Cinsel olgunluk döneminde ortalama 1664.1±8.53 g canlı ağırlık tespit
edilmiş olup, bu değer 2007 yılı ATAE katalog değerine paralellik göstermiştir.
Yapılan çalışmada cinsel olgunluk yaşındaki ortalama canlı ağırlıkla ilgili
değer, Şekeroğlu ve Sarıca (2005); Başpınar ve ark. (2003), tarafından saptanan
değerlerden yüksek tespit edilmiştir.
Sonuçlar ve Öneriler
Araştırmanın yapıldığı büyütme dönemini kapsayan (0-18) haftalık yaş
döneminde tavuk-gün esasına göre 5.715 kg toplam yem tüketimi, bu dönemde
4.04 yemden yararlanma oranı bulunmuştur. Hayvanların 18.hafta sonu canlı
ağırlık ortalaması 1413.6±13.35 g olarak tespit edilmiştir. Denemenin 22. haftasının
içinde (150 günlük yaşta) ilk yumurtlama yaşı veya cinsel olgunluk yaşı olarak
kabul edilen %5’lik tavuk-gün yumurta verim düzeyine ulaşılmıştır. Bu yaşta
hayvanların ortalama canlı ağırlığı 1664.1±8.53 g olarak saptanmıştır.
Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ATAK-S
yumurtacı hibritinin cinsel olgunluk dönemine kadar Çukurova Bölgesi’ndeki gelişim
performansının saptanması amacıyla yapılmış olan bu çalışma, benzer konularda
yapılacak olan çalışmalara kaynak teşkil edebilir. Ancak, yüksek verim
potansiyeline sahip olsalar bile, hibrit genotiplerin farklı çevre koşullarında gerçek
verim düzeylerine ulaşamadıkları bildirilmiştir(Düzgüneş, 1979). Yapılan deneme
sonunda elde edilen verilerin sahaya aktarılmasından önce ATAK-S yumurtacı
genotipinin çeşitli bölgeler için farklı işletme şartlarındaki verim performansının
saptanmasına yönelik olarak Tarım Bakanlığı, ATAE, Üniversiteler ve özel sektör
tarafından koordineli şekilde yerli ve dış kaynaklı hibritlerle yumurtlama dönemini
de kapsayan mukayeseli test çalışmalarının yapılması yararlı olacaktır.
Kaynaklar
ALBADA,V.M., 1971. Poultry breeding and random sample testing (Report of
working group). W. Poult.Sci.J.27:58-62
ANONYMOUS, 2007. Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü. Ticari Kahverengi
ve Beyaz Yumurtacı (Atak, Atak-S ve Atabey) katalogları.
(http://www.tae.gov.tr). Erişim tarihi:(28.11.2007).
BAŞPINAR, H., BALCI. F., PETEK. M., OĞAN. M., 2003. Farklı Genotip
Yumurtacı Tavukların Eşdeğer Çevre Koşullarında Karşılaştırmalı Verim
Özellikleri. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Veteriner Fakültesi
Dergisi, (29)1, 9-20
DÜZGÜNEŞ, O., 1979. Hayvan Islahı. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları
Yayın No:98, Ankara.Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2008 Cilt:18-2
121
DÜZGÜNEŞ, O., KARAZEYBEK, M., YÜCEER, F., BÜYÜKBEBECİ, İ.,
BOĞA, A.G., BİLİCİ, H., GÜNEŞ,M., MURAT, N., 1982. Yumurta verimi
yönünde dış Kaynaklı ticari hibritlerle Ankara Tavukçuluk Araştırma
Enstitüsünde geliştirilen yerli ticari hibritlerin özel sektör koşullarında çeşitli
verimler bakımından karşılaştırılmaları. Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü
Yayınları No: 22 Ankara.
ERENSAYIN, C., 2000a. Bilimsel-Teknik-Pratik Tavukçuluk (Et Tavukçuluğu Ve
Kuluçka). Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti, Ankara, Cilt:1, Yayın No:183, 561s.
ERENSAYIN, C., 2000b. Bilimsel-Teknik-Pratik Tavukçuluk (Yumurta
Tavukçuluğu). Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti, Ankara, Cilt:2,
Yayın No:184, 472s.
FATHEL, A.N., VE ELİBOL, O., 2006.Yerli ve Dış Kaynaklı Kahverengi
Yumurtacı Hibritlerin Verim Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması.
Ank. Ünv. Zir.Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 12(2) 182-187
GÖĞER, H., 1996. Kanada’dan ithal edilen saf hatlardan yararlanarak yeni
Ebeveyn hatların geliştirilmesi ve bunun ülke tavukçuluğumuz açısından
önemi. Ulusal Kümes Hayvanları Sempozyumu 96, 27-29 Kasım, Ç.Ü.
Ziraat Fakültesi, s.166-174, Adana.
HANUMAIAH, B.M., GOWDH, C.V. VE KONDACA, H.N., 1976. Heterosis
pattern on the production traits of White Leghorn and Rhode Island Red
cross. Indian Journal of Poultry Science 11(4): 203-205.
HARTMANN, W., 1973. Random Sample Tests, usefullness and possible
application in developing countries. Archiv für Getlügelkund 37(5):197-204.
İPEK,A., ŞAHAN, Ü., DURU,S., 1998. Bursa İli Çevresinde Yaygın Olarak
Yetiştirilen Kahverengi ve Beyaz Yumurtacı Hibritlerin İşletme Koşullarında
Bazı Verim Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması. II. Ulusal Zootekni
Bilim Kongresi 98, 22-25 Eylül, Uludağ Ünv. Ziraat Fakültesi Zootekni
Bölümü, s.397-407, Bursa.
ŞEKEROĞLU, A., SARICA, M., 2005. Serbest Yetiştirme (Free Range)
Sisteminin Beyaz ve Kahverengi Yumurtacı Genotiplerin Yumurta Verim ve
Kalitesine Etkisi. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 6(1):10-16
TESTİK, A., 1982. Tavukçulukta Rastgele Örnekleme Testleri Ve Bu Testlerin
Türkiye İçin Önemi.Uluslararası Bilimsel Tavukçuluk Kongresi, s. 41-52,
Ankara Basımevi A.Ş., Ankara.
TÜRKOĞLU, M., ARDA M., YETİŞİR R., SARICA M., ALTAN A.,
ERENSAYIN C., 2004.Tavukçuluk Bilimi (Yetiştirme Ve Hastalıklar),
II.Baskı BEY OFSET,Matbaacılık Ltd.Şti, Ankara,

WHATSAPP DESTEK